August 16, 2014

Dormition of the Theotokos icon (Theophanus the Greek, 1392)


Theophanus the Greek - Dormition of the Theotokos (Uspenie Bogoroditsy) 1392